कर्जा लगानी कार्यक्रम

यस संस्थाले बचत तथा परियोजना आधारमा धितो राखेर न्यूनतम ब्याजदरमा आफ्ना सदस्यहरुलाई विविध ब्यापार-व्यवसाय गर्न साथै ब्यक्तिगत कर्जा पनि उपलब्ध गराईनेछ । हायर पर्चेज कर्जामा कम्तीमा ४० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित ब्याजदरको अतिरिक्त कूल कर्जाको २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिइनेछ ।

योजना व्याजदर(प्रतिशतमा)
व्यापारिक कर्जा १९ प्रतिशत, हायर पर्चेज २० प्रतिशत,
जग्गा खरिद २० प्रतिशत, घर निर्माण कर्जा १९ प्रतिशत,
व्यक्तिगत कर्जा २० प्रतिशत, शैक्षिक कर्जा १९ प्रतिशत,
घर निर्माण कर्जा १९ प्रतिशत, अन्य कर्जा २० प्रतिशत,

मुद्घती,शेयर तथा बचत धितोमा +२% अथवा १६ जुन बढी हुन्छयस संस्थाले बचत तथा परियोजना आधारमा धितो राखेर न्यूनतम ब्याजदरमा आफ्ना सदस्यहरुलाई विविध ब्यापार-व्यवसाय गर्न साथै ब्यक्तिगत कर्जा पनि उपलब्ध गर्राईनेछ । हायर पर्चेज कर्जामा कम्तीमा ४० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।उल्लेखित ब्याजदरको अतिरिक्त कूल कर्जाको २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिइनेछ ।

योजना व्याजदर (प्रतिशतमा) योजना व्याजदर (प्रतिशतमा)
व्यापारिक कर्जा १९ हायर पर्चेज २०
जग्गा खरिद २० घर निर्माण कर्जा १९
व्यक्तिगत कर्जा २० शैक्षिक कर्जा १९
घर निर्माण कर्जा १९ अन्य कर्जा २०

मुद्घती,शेयर तथा बचत धितोमा +२% अथवा १४ जुन बढी हुन्छ

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *