जेष्ठ नागरिक बचत

यस बचत योजनामा ६० बर्ष पुग्नु भएका जेष्ठ नागरिक महानुभावहरुले रु. ५,००.०० मा खाता खोल्न सक्नु हुनेछ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ७.५० प्रतिशत व्याज दिइने छ ।

जेष्ठ नागरिक बचत खाताको बिशेषताहरु :-

(१) रु. ५,००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
(२) ७.५० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर ।
(३) निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
(४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईने ।
(५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने ।
(६) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।

यस बचत योजनामा ६० बर्षपुग्नु भएका जेष्ठ नागरिक महानुभावहरुले रु १,०००.०० मा खाता खोल्न सक्नु हुनेछ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ८ प्रतिशत व्याज दिइने छ ।

जेष्ठ नागरिक बचत खाताको बिशेषताहरु:

१. रु १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
२. ८ प्रतिशत बाषिर्क ब्याजदर ।
३. निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
४. माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।
५. प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने ।
६. आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
७. निशूल्कर् इमेलबाट खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *