बिशेष बचत खाता

यस बचत योजना अनुसार रु. ५,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा बार्षिक ८.०० प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

बिशेष बचत खाताको बिशेषताहरु :- Download Form
(१) रु. ५,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
(२) ८.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर ।
(३) प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने ।
(४) निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
(५) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईने ।
(६) नाबालक, लेखपढ् गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने ।
(७) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
(८) निशूल्कर् इमेलबाट खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।
(९) खाता खोल्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने ।
(१०) निशुल्क बिमाको सुबिधा ।

९.००

यस बचत योजनाम अनुसार रु १०,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ९.०० प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

बिषेश बचत खाताको बिशेषताहरु Download Form
१. रु १०,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
२. ९.०० प्रतिशत बाषिर्क ब्याजदर ।
३. प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने ।
४. निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
५. माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।
६. नाबालक, लेखपढ् गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने ।
७. आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
८. निशूल्कर् इमेलबाट खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।
९. खाता खोल्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने ।
१०.निशुल्क बिमाको सुबिधा ।

९.००

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *