TwitterFacebookRss

मुद्दती निक्षेप कार्यक्रम

मुद्दती निक्षेप कार्यक्रम

यस योजना अर्न्तर्गत आफ्नो र् इच्छा बमोजिम एकमुष्ट रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र तोकिएको ब्याज संस्थाले प्रदान गर्नेछ ।

अवधि मासिक त्रैमासिक वार्षिक एकमुष्ट ब्याजदर
६ महिना १३.००%
९ महिना १३.५०%
१ वर्ष १३.५०% १४.००% १५.००% १५.००%
२ वर्ष १४.००% १५.००% १५.५०% १६.००%
३ वर्ष १५.५०% १६.००% १६.५०% १७.००%
४ वर्ष १६.००% १६.५०% १७.००% १८.००%
५ वर्ष १७.००% १७.५०% १८.००% दोब्बर भुक्तानी