क्रमिक बचत कार्यक्रम

यस कार्यक्रम अर्न्तर्गत बचतकर्ताले घर, पसल वा कार्यालयबाटै क्रमिक रुपले मासिक बचत गर्न चाहेको रकम जम्मागरि अवधि समाप्त भएपछि साँवा र ब्याज एकमुष्ट भुक्तानी लिन सक्नेछ । यदि कुनै कारणवश अवधि समाप्त नहुँदै रकम निकाल्न चाहेमा त्यस अवधिसम्म बचत भएको रकम धितो राखी कर्जा नियमानुसार उपलब्ध गर्राईनेछ ।

किस्ता  रकम अवधि एकमुष्ठ साँवा ब्याज अवधि एकमुष्ठ साँवा ब्याज
३०० १५ महिना ४,८३७ ३० महिना ९,८५५
५०० १५ महिना ८,०६२ ३० महिना १६,४२५
१,००० १५ महिना १६,१२५ ३० महिना ३२,८५०
२,००० १५ महिना ३२,२५० ३० महिना ६५,७००
३,००० १५ महिना ४८,३७५ ३० महिना ९८,५५०
४,००० १५ महिना ६४,५०० ३० महिना १,३१,४००
५,००० १५ महिना ८०,००० ३० महिना १,६४,२५०

Related Post