मुद्दती निक्षेप कार्यक्रम

यस योजना अन्तर्गत आफ्नो र्इच्छा बमोजिम एकमुष्ट रकम जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ र तोकिएको ब्याज संस्थाले प्रदान गर्नेछ ।

अवधि :- मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, एकमुष्ट ब्याजदर,
६ महिना १०.५०%,
९ महिना ११.००%,
१ वर्ष ११.००% १२.००% १३.००% १४.००%,
२ वर्ष १२.००% १३.००% १३.५०% १४.००%,
३ वर्ष १३.००% १४.००% १४.५०% १५.००%,
४ वर्ष १४.००% १५.००% १५.५०% १६.००%,
५ वर्ष १५.००% १६.००% १६.५०% १७.००%

Related Post